Preview

Почвоведение и агрохимия

Расширенный поиск

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ И МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ

Полный текст:

Аннотация

В статье проанализировано влияние интегрированного и самостоятельного применения органического ферментированного удобрения и микробного препарата Азотер на агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы. Отмечено повышение содержания минерального азота, подвижного фосфора и калия в почве под их действием, а также зафиксировано положительное влияние на гумусное состояние и реакцию почвенного раствора.

Об авторе

О. В. Повх
Полесская опытная станция Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», г. Луцк, Украина
Россия


Список литературы

1. Пузняк, О.М. Родючість дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся за довготривалого використання добрив / О.М. Пузняк, С.А. Романова // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - Кам’янець-Подільський, 2007. - Вип. 15. Т. 1. - С. 217-220.

2. Тваринництво України: статистичний збірник / відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К.: Державний комітет статистики України, 2013. - 26 с.

3. Гнидюк, В.С. Переробка органічних відходів тваринницьких комплексів і птахофабрик методом біологічної ферментації в органічні добрива нового покоління «Біопроферм» / В.С. Гнидюк // Вісник ЛНАУ : агрономія. - 2010. - № 14 (2). - С. 253-259.

4. Вплив органічного добрива Проферм на еколого-агрохімічний стан ґрунту і врожайність картоплі / В.Б. Гаврилюк [та ін.] // Агроекологічний журнал. - 2009. - № 2. - С.58-63.

5. Гаврилюк, В.А. Продуктивність сільськогосподарських культур за використання продуктів ферментації / В.А. Гаврилюк // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. - 2010. - Вип. 9. - С.203-207.

6. Засєкін Н.П. Особливості використання ферментованих органічних добрив на дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся України / Н.П. Засєкін // Наука на службі сільського господарства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 5 березня 2013 р. - Миколаїв, 2013. - С. 136-137.

7. Бунчак, О.М. Органічні добрива з відходів шкіряного виробництва методом ферментації / О.М. Бунчак // Землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - К., 2009. - № 81. - С. 57-62.

8. Абрамович, О.В. Оцінка післядії впливу ферментованого органічного добрива на врожай та якість зерна вівса / О.В. Абрамович // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: збірник наукових праць. - К., 2013. - Вип 17. - Т. 2. - С. 22-25.

9. Загальні відомості та механізми дії мікробних препаратів на продукційний процес культурних рослин / В.В. Волкогон [та ін.] // Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / за наук. ред. В.В. Волкогон. - К.: Аграр. наука, 2011. - Розд. 1. - С. 9-28.

10. Динамика фракционного состава минеральных фосфатов чернозема типичного при длительном применении удобрений / Б.С. Носко [и др.] // Агрохимия. - 2003. - № 3. - С. 27-34.

11. Мельник, А.І. Визначення обсягів та темпів відновлення вмісту рухомих фосфатів у дерново-підзолистих ґрунтах та чорноземах / А.І. Мельник, Н.А. Кулик // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Х., 2009. - С. 72-76.

12. Дацько, М.О. Зміна показників родючості дерново-підзолистого супіщаного ґрунту за тривалого використання різних систем удобрення / М.О. Дацько // Охорона ґрунтів. Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К., 2014. - Вип. 1. - С. 156-159.

13. Полупан, Н.И. Дерново-подзолистые почвы / Н.И. Полупан // Почвы Украины и повышение их плодородия. - К.: Урожай, 1998. - Т.1. - С. 128-137.


Рецензия

Для цитирования:


Повх О.В. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ И МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ. Почвоведение и агрохимия. 2014;(2):192-200.

For citation:


Povkh O.V. INFLUENCE OF ORGANIC AND MICROBIAL PREPARATION ON AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SANDY LOAM SOIL. Soil Science and Agrochemistry. 2014;(2):192-200. (In Russ.)

Просмотров: 48


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0130-8475 (Print)